Sammen for Tønsberg logo

Rekrutteringsplan

Rekrutteringsplan bilde av fotballspillende barn

Planen skal benyttes som veiledende for klubbens rekruttering av nye årskull. Den er ikke utfyllende på alle områder, men har som mål å sikre en god og strukturert rekruttering og mottakelse av nye spillere og deres foreldre / foresatte.

Ansvarlige for at planen blir fulgt opp er rekrutteringsansvarlig, sportslig leder og klubbens styre.

Sportslig leder og styret må legge til rette for rekruttering, ved å sikre at nye årskull får treningstid, baller og annet nødvendig utstyr når høstsesongen begynner.

Rekrutteringen skjer primært mot barn som tilhører Byskogen- og Træleborg skolekrets, samt de sentrumsnære barnehagene.Nye årskull rekrutteres det siste året i barnehagen, når barna fyller fem år. Informasjonsskriv blir delt ut i barnehager i august. Informasjon bør også gjøres tilgjengelig via andre kanaler, som klubbens hjemmeside, facebook osv.

Rekruttering kan ved behov også rettes mot eldre årsklasser. I så tilfelle bør samme mal følges.

Det første året spiller jenter og gutter sammen. Fra skolestart (seksåringer) ønsker klubben rene jente- og guttelag i årskull der dette er gjennomførbart. På de årstrinnene hvor vi har for få jenter til å ha eget lag ønsker vi først og fremst samarbeid med trinnet over eller under framfor og slå de sammen med guttelaget. Gjennomføring av oppstart for nye årskull (første møte med TFK for spillere og foreldre / foresatte). Rekrutteringsansvarlig og sportslig leder gjennomfører første treningsøkt og holder foreldremøte. Dette bør bli holdt siste uka i august.

  • Registrering av kontaktinformasjon når barn og foreldre / foresatte ankommer TFK -Arena.
  • Ha en detaljert plan for aktiviteten på feltet (www.treningsokta.no)
  • Bruke etablerte trenere fra klubben, eventuelt eldre spillere som hjelpeinstruktører.

Når barna er godt i gang med fotballaktiviteten, så avholdes et foreldremøte samtidig. Foreldremøte bør inneholde følgende:
  • Presentasjon av TFK og klubbens verdigrunnlag.
  • Hva kan TFK tilby og hvordan drives klubben.
  • Hva «krever» TFK av spillere og foreldre / foresatte?
  • Gjennomgang av NFF`s retningslinjer og regler for barnefotballen, samt budskapet om Fair play.
  • Rekruttering av foreldre/foresatte til roller i laget (trener, lagledere, dugnadsansvarlig osv).
  • Aktivitetsplan for resten av halvåret.


Skal TFK lykkes med oppstarten av nye lag er det viktig med tett oppfølging den første perioden. Sportslig leder og rekrutteringsansvarlig har et særlig ansvar for at de nye kullene og trenerteamene rundt disse får gode rammer og forutsetninger for å lykkes med organisering og gjennomføring av de første treningene.

Forrige Neste