Update cookies preferences
Sammen for Tønsberg logo

Virkemidler for å utvikle "TFK-spilleren"

Virkemidler for å utvikle TFK-spilleren

For å utvikle disse kvalitetene har vi noen virkemidler som vi ønsker å fremheve og forklare.

MESTRING - etter en TFK trening skal alle spillerne ha en følelse at de fikk til noe. Dette setter krav til at trenerne greier å skape en balanse mellom vanskelighetsgrad og ferdighetsnivået til den enkelte (se også eget pkt om differensiering).

MORO - det skal være gøy å spille fotball i TFK, ha alltid smilet på lur når du er på treningsfeltet.

BALLBERØRING - bruk øvelser som gir mange ballberøringer for hver enkelt spiller. I spilldelen skal det være få spillere på hvert lag. En generell regel er at det aldri skal være flere utespillere på banen enn det som er i kamp på gjeldene alderstrinn, men bruk gjerne færre (1v1, 2v2 osv). I TFK ønsker vi at mest mulig av treningen skal foregå med ball.

AKTIVITET - sørg for at spilleren er i mest mulig aktivitet. Det er gjennom aktivitet/erfaring spillere lærer (learning by doing). Unngå at spillere står i kø, del opp i hensiktsmessige grupper og sørg for at det er tilstrekkelig med trenere for å ivareta aktiviteten.

ROS - gi spillerne ros. Veldig få blir bedre av å få kjeft. I løpet av en TFK trening bør alle spillerne ha fått skryt av trenerne.

PRØVING OG FEILING- for å lære er det viktig å feile. Vi oppfordrer spillerne til alltid å gjøre noe konstruktivt med ballen. Utvikling er viktigere enn resultat i TFK. Spillere som prøver og feiler skal roses, ikke rises av trenere og medspillere!

LA SPILLEREN TA VALGET - alle trenere faller for fristelsen og rope «skyt», «spill ballen» eller lignende når en spiller har ballen. I TFK ønsker vi å begrense dette. Skal vi skape spillere som er i stand til å ta egne, gode valg så er det viktig å la dem få øve på det. Snakk heller med spillerne etterpå og spør hvorfor de valgte den løsningen og om de så noen andre mulige løsninger?

DIFFERENSIERING - handler om å tilpasse treningen til den enkelte. Det kan være en øvelse hvor man kan stille ulike krav basert på spillerens erfaring og nivå. Man kan også dele inn i grupper hvor de gjør forskjellige øvelser, enten med ulik vanskelighetsgrad eller med ulike treningsmomenter, etter behov. Det kan også differensieres i spilldelen ved at man spiller med og mot spillere som er på samme utviklingsnivå. Det vil bidra til enda flere ballberøringer for hver enkelt samt størst mulig grad av mestring.

  Det ideelle er at spillerne over tid spiller
 • 1/3 av tiden med og mot dem som er på samme nivå
 • 1/3 av tiden med og mot dem som har kommet lenger
 • 1/3 av tiden med og mot dem som ikke har kommet så langt


HOSPITERING - dersom spillere er langt framme i sin fotballutvikling i forhold til jevnaldrende, vil det være hensiktsmessig at de får hospitere opp på et alderstrinn/nivå over der de er. Vi ønsker at alle spillere i utgangspunktet følger sitt årskull, men åpner for ekstra treninger/kamper på et høyere nivå – etter prinsippet «i tillegg til», ikke «i stedet for» eget lags treninger. Ved vurderingen av hospitering så er det spilleren sin utvikling som er avgjørende, ikke laget over sitt ønske om en god spiller. Hospitering skal initieres av trenerenpå spillerens faste lag og avklares med sportslig leder og trener på hospiteringslaget. Det er en forutsetning at det er en plan på hvert lag - for hospitering, at spilleren ønsker dette selv og at det godkjennes av foreldre. Hospitering mellom årskullene fordrer god kommunikasjon mellom trenerne på de enkelte lagene. Man bør også ha med hospitering som et virkemiddel og løsning, når man skal melde på lag i de ulike klassene.

TFK ønsker å legge til rette for hospitering både opp ett til to årskull, samt hospitering ned årskull – etter en kokret vurdering på hvert lag. Som hovedregel skal det være minst to spillere som hospiterer om gangen. Det er mange spillere som har sportslig glede av- og vil ha utvikling ved hospitering hos eldre årskull. Vurderingen baseres på å se spillerene, innenfor hele mangfoldet av fotballmessige ferdigheter, hvor TFK-spilleren kan få en ytterligere utfordring hos et eldre- eller yngre lag.

SPILLETID - i barnefotballen skal alle spillerne få tilnærmet lik spilletid. Samtidig viktig å melde på nok lag slik at det ikke blir for mange innbyttere og mye tid på sidelinjen. Ideelt sett bør man ha 2 innbyttere på 5’er fotball og 2-3 på 7’er. I ungdomsfotballen åpner vi for ulik spilletid. Allikevel ønsker vi at samtlige spillere som er tatt ut til kamp får godt med spilletid med mindre de blir skadet eller ikke ønsker å spille så mye selv. Kriteriene for vurdering av spilletid er:

 • Oppmøte på trening
 • Innsats på trening
 • Ferdighetsnivå
 • Vurderes i denne rekkefølgen


LAGSPÅMELDING OG JEVNBYRDIGHET I BARNEFOTBALLEN - for å gjøre kamparenaen best mulig er det viktig at man melder på nok lag, på riktig nivå og deler inn lagene hensiktsmessig. Pr i dag så spilles det i Vestfold for alderskullene 6-7 år aktivitetsturneringer (ikke nivåpåmelding), 8 år serie uten nivåpåmelding, 9-12 år serie med nivåpåmelding. For 6-8 åringene vil det da være gitt at lagene deles opp med utgangspunkt i at lagene skal være noenlunde jevne innbyrdes. Det skal også tas hensyn skoletilhørighet og sosiale relasjoner, men vi ønsker ikke rene Byskogen- og Træleborglag. For 9-12 åringene er det viktig med påmelding på riktig nivå da vi ønsker så jevne kamper som mulig. Trenere i samråd med sportslig leder vurderer hvilke nivå man bør melde seg på. Det er også mulig å differensiere på kamparenaen (ved påmelding av lag på ulike nivåer) så lenge alle blir gitt tilnærmet lik spilletid og oppfølging, men vi ønsker å unngå at det alltid er de spillerne som har kommet lengst som spiller på samme lag. Det skal ikke differensieres ved påmelding til cuper (da det ikke er nivåpåmelding der). UTGÅR: Les presisering under - nytt fra 2020.

Målet med dette er å sikre at alle spillerne får nok spilletid, at alle føler mestring og at kampen blir den morsomme utviklingsarenaen den er ment å være.

LAGSPÅMELDING I UNGDOMSFOTBALLEN - her vil det primære fokuset være å få meldt seg på riktig nivå slik at utfordringen passer til ferdighetsnivået. I ungdomsfotballen skal det meldes på ulike nivåer og la de som har kommet lengst utviklingsmessig spille på et høyere nivå enn de som ligger noe bak. Men her skal det også være fokus på å melde på nok lag slik at vi sikrer at alle spillerne får et godt og tilstrekkelig kamptilbud.

NYTT FRA 2020 (presiseringer fra NFF/Vestfold fotballkrets til lagspåmelding) - ratifisert av Tønsberg Fotballklubb:

Jevne lag på årskullet i klubben.

I de ulike årskullene finner en stor variasjon i modning, motivasjon og ferdighetsnivå. Denne «variasjonen» forandres kontinuerlig, og vi voksne må være tålmodige. Ved å være utviklingsorientert og følge «utviklingstrappa» til alle spillerne tett, får vi med flest mulig, lengst mulig og best mulig. Ved å ha mangfold i hvert lag på årskullet vil det bidra til både trygghet (spille med kamerater) og utfordringer (spille med de som har kommet lengre og de som ikke har kommet så langt i ferdighetsutviklingen). Utgangspunktet for mestring vil da være godt. Dette er oppskriften for å oppnå trivsel og utvikling.

Lagene settes derfor sammen etter kriteriene kameratskap og mangfold i ferdigheter. Ikke ved å sette sammen de «beste per dato» på ett lag, og «resten» på 2. og 3. lag.

Dette forutsetter at klubbene organiserer treninger for hele årskullet. Det gir et godt grunnlag for å kunne sette sammen lag med mangfold i kameratskap, ferdigheter og ulike fysiske forutsetninger uten å «toppe».

Ekstratilbud i trening og kamp

Fra 10 års alder har man muligheten til å melde på et ekstra lag i årsklassen over. Kriteriene for å være med bør være treningsiver, motivasjon og fair play. Ekstratilbudet skal ikke være et eksklusivt tilbud til noen få, men trenerne kan bruke laget som en motivasjonsfaktor for enda mer trening og utvikling. Etablering av slike lag krever god kommunikasjon mellom klubb, trenere, foreldre og spillere.

Innmelding av resultat

For at kretskontoret skal kunne følge med på seriene og i tillegg kunne bygge nye serier på høsten, er de avhengige av at lagene melder inn resultat på alle kampene. Det er hjemmelaget som er ansvarlig for at resultat meldes inn rett etter kampslutt. Dette kan gjøres i appen MinFotball eller FIKS.

Velg rett nivå på motstander.

Det hjelper lite å ha jevnbyrdige lag innad hvis lagene vi møter har kommet mye lengre eller nettopp har startet sin fotballaktivitet. Det å velge rett nivå er ofte avgjørende for jevnbyrdighet i kampen.

Gjør derfor vurderinger som
 • Hvor lenge årskullet har spilt fotball.
 • Summen av aktivitetsnivå blant spillerne (egen aktivitet, allsidig aktivitet etc.)
 • Summen av aktivitetsnivå i årskullet/på tvers av årskull.

Forrige Neste